جشن حضور اورفه و اوریدیس در مهرگان ۱۳۹۶

 

به یمن حضور اورفه و اوریدیس از این پس سایت اورفه از طریق ۵ نشانی قابل بازیابی است: (البته خانه اصلی همچنان نشانی اول است و مطالب ابتدا در آن منتشر می شوند)

  WWW.FARZAMPARVA.COM

WWW.FREUDtoLACAN.COM

WWW.FARZAMPARVA.ORG

WWW.FARZAMPARVA.NET

WWW.FARZAMPARVA.IR